لیست داوران (سال 1400)

اسامی داوران نشریه در سال 1400

شماره های 29 و 30

نام

نام خانوادگی

محمد حسن

احمدی

عباس

اشرفی

ایوب

امرائی

فریده

امینی

سید محمد علی

ایازی

مهدی

ایزدی

علی

أسودی

پرویز

آزادی

پروین

بهارزاده

محمدرضا

پیرچراغ

حامد

جوکار

محمدرضا

حاجی اسماعیلی

مهدی

حبیب‌اللهی

مریم

حسین گلزار

بی بی زینب

حسینی

حامد (فرهنگ)

خانی (مهروش)

محمدعلی

خوانین زاده

قاسم

درزی

نیکو

دیالمه

علی

راد

محمد کاظم

رحمان ستایش

پرویز

رستگار

محسن

رفعت

حجت

روح اللهی

حسن

زرنوشه فراهانی

مجید

زیدی جودکی

الهه

شاه پسند

محمدحسن

شیرزاد

علی اکبر

صافی اصفهانی

محمد حسن

صانعی پور

زهرا

صرفی

اعظم

فرجامی

جمال

فرزندوحی

مصطفی

فروتن تنها

زهرا

قاسم نژاد

محمود

کریمی

مرضیه

محصص

سید یوسف

محفوظی موسوی

حسین

محمدی

روح الله

محمدی

علی

محمدی آشنانی

عباس

مصلایی پور

محمود

مکوند

سید رضا

مودب

محمد

مولوی

احمد

مهدی زاده آری

پوران

میرزائی

نصرت

نیل ساز

آلاء

وحیدنیا

مریم

ولایتی