لیست داوران (کلی)

فهرست اسامی داوران نشریه مطالعات قرآن و حدیث

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سید محمد علی ایازی   استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
پرویز آزادی تفسیر قرآن کریم عضو هیات علمی (استادیار)
مهدی ایزدی رجال و درایة الحدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق
عباس اشرفی علوم قرآنی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی
سوسن آل رسول   استاد گروه علوم قرآن وحدیث و عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ایوب امرائی   استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران
فریده امینی مطالعات میان رشته ای استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ، الزهرا (س)، تهران ، ایران.
نوروز امینی علوم حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه گیلان
زهره بابااحمدی میلانی علوم قرآنی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید باقری علوم قرآنی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
محمدرضا پیرچراغ علوم قرآنی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام خمینی قزوین
عباس تقویان علوم حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)
مهدی جلالی علوم حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد
حامد جوکار مطالعات میان رشته ای گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)/قزوین/ایران
مهدی حبیب‌اللهی مطالعات میان رشته ای عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
محمد علی حیدری مزرعه آخوند علوم قرآنی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه یزد
بی بی زینب حسینی فقه الحدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه یاسوج
حامد خانی (فرهنگ مهروش) فقه الحدیث دانشیار گروه الهیات، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
محمدعلی خوانین زاده علوم قرآنی استادیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی
نیکو دیالمه مطالعات میان رشته ای دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
قاسم درزی علوم حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید بهشتی
محسن دیمه کار گراب علوم قرآنی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد
علی راد تفسیر قرآن کریم دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی
محمد کاظم رحمان ستایش رجال و درایة الحدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
محسن رفعت علوم حدیث استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه، قم، ایران
حسن زرنوشه فراهانی تفسیر قرآن کریم استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد سلطانی رنانی تفسیر قرآن کریم استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
علی اکبر شایسته نژاد   استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی عضو هیأت علمی
الهه شاه پسند تفسیر قرآن کریم استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمدجواد صادقی مجد علوم قرآنی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق
محمد حسن صانعی پور فقه الحدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور کاشان
زهرا صرفی علوم قرآنی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
محمد عترت دوست علوم قرآنی استادیار گروه الهیات، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
مصطفی فروتن تنها علوم قرآنی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بیرجند
مرتضی قاسمی حامد تفسیر قرآن کریم استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
زهرا قاسم نژاد علوم قرآنی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز
علیرضا کاوند تفسیر قرآن کریم استادیار پایه 7 رشته تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم، دانشکده تفسیر ومعارف قرآن کریم قم.
محمود کریمی فقه الحدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.
سیدمحمد هادی گرامی   گروه فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)
پوران میرزائی علوم حدیث گروه حدیث، دانشکده علوم و معارف حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران
عباس مصلایی پور   دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
داود معماری   دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمود مکوند   علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سید رضا مودب علوم قرآنی هیات علمی دانشگاه قم
محمد مولوی علوم قرآنی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین - دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی- گروه علوم قرآن و حدیث
زهره نریمانی   دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم.دانشکده علوم قرآنی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه
مریم نظربیگی   دانشگاه آیت الله بروجردی
شادی نفیسی   دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
نصرت نیل ساز   دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
مریم ولایتی   عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر