فراخوان مقالات مروری برای انتشار

دوفصلنامه علمی «مطالعات قرآن و حدیث» قصد دارد در هر شماره، یک یا دو مقاله مروری علاوه بر 12 مقاله پژوهشی منتشر نماید. لذا از کلیه پژوهشگران محترم دعوت می شود تا مقالات مروری خود برای این نشریه ارسال نمایند.

مقاله مروری (Review article)؛ نوعی مقاله است که به مرور پیشینه تحقیقات انجام شده در یک موضوع علمی می‌پردازد. در مقالات مروری، مجموعه نتایج ارائه شده در نوشتارهای علمی اعم از کتاب و مقاله درباره موضوعی خاص جمع‌بندی و ارزیابی می‌شود. این نوع مقاله ممکن است هر چیزی را مورد بررسی قرار دهد و به گونه‌ای طراحی می‌شود تا اطلاعاتی را که قبلاً چاپ شده‌اند خلاصه، تحلیل و ارزیابی کند. در این گونه مقالات به ندرت یافته‌ای تجربی و جدید گزارش می‌شود. مقالات مروری روایی کاملاً مشخص دارند، معمولاً گزارشی و بعضاً انتقادی بوده و مجموعه یافته های اخیر در رابطه با موضوع را گزارش می دهند. نقش مهم مقالات مروری راهنمایی به نوشتارهای علمی اصیل است. به همین دلیل دقیق و کامل بودن استنادهای ارائه شده در این مقالات، امری ضروری است. لازم به ذکر است که اگرچه همه اطلاعات فراهم‌ آمده در مقالات مروری، قبلاً چاپ شده‌ است، اما چاپ جدید آنها با رویکردی جدید، مشکلی به وجود نمی‌آورد چرا که ماهیت مرور یک اثر در جوامع علمی روشن و پذیرفته ‌شده است.