فراخوان مقاله برای ویژه نامه «روش شناسی تحقیق در مطالعات قرآن و حدیث»

دوفصلنامه علمی «مطالعات قرآن و حدیث» قصد دارد برای سال 1400 یک ویژه نامه شامل مقالات پژوهشی و ترویجی با موضوع «روش شناسی تحقیق در مطالعات قرآن و حدیث» منتشر نماید.

از محققان گرامی دعوت می شود تا مقالات مناسب خود که در آنها به یکی از روش های تحقیق تخصصی در زمینه مطالعات قرآن و حدیث اشاره و معرفی شده و کاربست آن روش در فهم مسائل این حوزه تبیین شده است را برای مجله ارسال نمایند.