اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

 

اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

به اطلاع مؤلفین مقالات و پژوهشگران محترم می رساند در جلسه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مورخ 24/8/1391 و طی نامه شماره 181722/3، دوفصلنامه «مطالعات قرآن و حدیث» دانشگاه امام صادق(علیه السلام) از شماره 9 (پاییز و زمستان 1390) موفق به اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی شده است.

این موفقیت علمی را به همه مؤلفین مقالات و مسئولین اجرایی مجله مذکور تبریک عرض می کنیم.