پرسش‌های متداول

شیوه ارزیابی مقالات

بسمه تعالی و له الحمد

شیوه نامه ارزیابی مقالات دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات قرآن و حدیث»‏


‏1- ارزیابی اولیه مقالات ارسالی توسط سردبیر / دبیر هیأت تحریریه / مدیر داخلی مجله (یک ماه)‏
• فاقد صلاحیت به دلیل قرار نگرفتن در اولویت مجله، عدم تناسب با موضوع مجله، عدم رعایت ‏ضوابط نگارش مجله: مردود
• تأیید صلاحیت برای چاپ: ارسال برای ارزیابی

‏2- ارزیابی دوم توسط دو نفر از اساتید داور (سه ماه)‏
• عدم تأیید محتوای مقاله: مردود
• طرح نظرات جزئی جهت بهبود محتوای مقاله: ارسال برای مؤلف
• طرح نظرات کلی جهت تغییر ساختار مقاله: ارسال برای داور سوم
o عدم تأیید محتوا و ساختار: مردود
o طرح نظرات جزئی جهت بهبود ساختار: ارسال برای مؤلف

‏3- مطابقت انجام اصلاحات در مقاله توسط دبیر هیأت تحریریه / مدیر داخلی مجله (15 روز)‏
• عدم انجام اصلاحات (کلی و جزئی): مردود
• انجام کامل اصلاحات: ارسال به هیأت تحریریه جهت تصمیم گیری

‏4- ارزیابی سوم توسط اعضای هیأت تحریریه مجله (دو ماه)‏
• پذیرش و قرار گرفتن در اولویت: تأیید و ارسال نامه پذیرش
• عدم پذیرش و قرار نگرفتن در اولویت: مردود