اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس مصلایی پور

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)

amusallaigmail.com

سردبیر

مهدی ایزدی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

dr.mahdi.izadigmail.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی ایزدی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

dr.mahdi.izadigmail.com

احمد پاکتچی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)

pakatchiisu.ac.ir

محمدرضا حاجی اسماعیلی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6479
m.hajiesmaeililtr.ui.ac.ir

نیکو دیالمه

علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشیار گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

dialamehisu.ac.ir

عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

drfeghhizadetu.ac.ir

عباس مصلایی پور

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)

amusallaigmail.com

سید رضا مؤدب

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

moadabqom.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Gabriel Said Reynolds

Islamic Studies Professor of Islamic Studies and Theology, University of Notre Dame

theology.nd.edu/people/gabriel-reynolds/
reynoldsnd.edu
0000-0002-6706-950X

Liyakat Takim

History of Religions Professor in Department of Religious Studies, McMaster University, Hamilton. Canada

ltakim.com/
ltakimmcmaster.ca

مدیر داخلی

محمد عترت دوست

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

dr.etratdostgmail.com