دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 29، مهر 1400، صفحه 1-331 
4. ادله جواز عقلی و نقلی تفسیر نزولی قرآن کریم

صفحه 53-72

10.30497/qhs.2021.239797.3157

مجید کرباسی فروشان؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد علی ایازی؛ کاظم قاضی زاده