دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، فروردین 1399 
تحلیل عوامل شکوفایی تفسیر وجودی در دوره معاصر

صفحه 81-106

10.30497/quran.2020.2712

مریم امینی؛ حمید حمیدیان؛ احمد زارع زردینی؛ فخرالسادات علوی


تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راوی

صفحه 129-165

10.30497/quran.2020.2714

سید محمد صادق موسوی؛ مرتضی چیت سازیان؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ جواد سلطانی فرد


معناشناسی ساختگرای مفهوم «سیّئه» در قرآن کریم

صفحه 271-301

10.30497/quran.2020.2718

فاطمه عشقی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ فاطمه سادات تهامی