دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، مهر 1398، صفحه 1-250 
بررسی تحلیلی ـ استقرائی أهمّ قواعد دانش وجوه و نظائر

صفحه 23-49

10.30497/quran.2019.2570

داود اسدیان؛ علیرضا دل افکار؛ سید ضیاءالدین علیانسب


تناقض‌ نمایی آیات پرسمان گناهکاران در قرآن کریم

صفحه 139-158

10.30497/quran.2019.2572

فرهاد محمدی نژاد؛ محمدعلی رضائی اصفهانی؛ حسین آقایارلو


واکاوی کیفیت نزول سوره علق به صورت پیوسته یا گسسته

صفحه 297-323

10.30497/quran.2019.2563

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ منیره السادات مدنی؛ الهام حمادی