دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-250 (پاییز و زمستان 1398) 
2. بررسی تحلیلی ـ استقرائی أهمّ قواعد دانش وجوه و نظائر

صفحه 23-49

داود اسدیان؛ علیرضا دل افکار؛ سید ضیاءالدین علیانسب


6. تناقض‌ نمایی آیات پرسمان گناهکاران در قرآن کریم

صفحه 139-158

فرهاد محمدی نژاد؛ محمدعلی رضائی اصفهانی؛ حسین آقایارلو


9. کرامت ذاتی انسان در قرآن کریم و چالش‌ های فراروی آن

صفحه 219-242

داود سلمان پور؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد علی ایازی


10. مبانی تعامل مردم و حکومت از منظر تفسیر المیزان

صفحه 243-269

میثم لطیفی؛ حسن دانایی فرد؛ فاطمه رحمانی


12. واکاوی کیفیت نزول سوره علق به صورت پیوسته یا گسسته

صفحه 297-323

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ منیره السادات مدنی؛ الهام حمادی