دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-300 
8. علل پیدایش آیات مستثنیات سورة أنعام

صفحه 191-214

10.30497/quran.2018.2258

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ زیور کریمی


10. نقش آیات تعلیل در سوره احزاب

صفحه 239-259

10.30497/quran.2018.2292

مهدی ایزدی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ طاهره چینی فروشان