دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 1397، صفحه 1-300 
نقش آیات تعلیل در سوره احزاب

صفحه 239-259

10.30497/quran.2018.2292

مهدی ایزدی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ طاهره چینی فروشان