دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1396 

علمی پژوهشی

1. ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص

صفحه 5-37

10.30497/quran.2017.1938

حامد شریفی نسب؛ سید محمد باقر حجتی؛ امید قربانخانی