دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، پاییز و زمستان 1395 

علمی پژوهشی

1. اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه ‏

صفحه 5-33

محمدرضا ستوده نیا؛ علی اکبر صافی اصفهانی