دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، بهار و تابستان 1395 
2. بن‌‏ مایه‏‏‏ های کلامی مهدویت در قصص قرآن کریم

صفحه 33-65

10.30497/quran.2016.1827

محسن دیمه کار گراب؛ محمد حسن رستمی؛ حسن نقی زاده


3. تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح»

صفحه 67-95

10.30497/quran.2016.1828

محمد صادق نصراللهی؛ احمد علی قانع؛ احمد جهانگیر فیض آبادی