دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1395 
تحلیل انتقادی روایات به ظاهر متعارض در باب «مزاح»

صفحه 67-95

10.30497/quran.2016.1828

محمد صادق نصراللهی؛ احمد علی قانع؛ احمد جهانگیر فیض آبادی