دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، شهریور 1393 
بررسی تحولات در خوانش از مفهوم «انتظار فرج» در دوران غیبت کبری

صفحه 91-116

10.30497/quran.2014.1581

یونس دهقانی فارسانی؛ سید کاظم طباطبایی؛ حسن نقی زاده؛ مهدی جلالی


اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی- قرآنی

صفحه 117-143

10.30497/quran.2014.1582

حسین هوشنگی؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ محبوبه موسایی پور