دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1392