دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1392