دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1390 
2. داستان آفرینش و سرگذشت حضرت آدم(ع) در قرآن

صفحه 27-52

10.30497/quran.2012.999

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدی مطیع؛ اعظم السادات حسینی