دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1389 

علمی پژوهشی

1. مقدمه‌ای در اعجاز معنایی قرآن کریم

صفحه 5-30

10.30497/quran.2011.984

عباس مصلایی پور؛ سجاد محمدنام