دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، شهریور 1389 
‏«توکّل» از منظر تفاسیر عرفانی

صفحه 125-147

10.30497/quran.2010.1358

مصطفی عباسی مقدم؛ روح الله محمدعلی‌ نژاد