دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1388 

علمی پژوهشی

1. مقایسه ملاک‌های گزینش روایات صحیح بخاری و الکافی

صفحه 5-40

10.30497/quran.2009.977

مجید معارف؛ مهدی ایزدی؛ جمال فرزند وحی