ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

کاربر گرامی

با سلام، تقدیم احترام و سپاسگزاری از شما برای تلاشتان به منظور ارتباط با مجله

خواهشمند است اگر قصد شما از عضویت، ارسال مقاله است، حتماً در بدو عضویت از صحت درج اطلاعات اطمینان پیدا کنید. مسئولیت هر گونه اشتباه در ثبت این اطلاعات مستقیماً با شما ست و در صورت پذیرش مقاله و چاپ آن، اصلاح اطلاعات به‌دشواری ممکن خواهد بود. اگر مسئول مکاتبات هستید و سمت دانشگاهی دیگر مؤلفان را قرار است وارد کنید، حتماً قبل از ورود اطلاعات با ایشان تماس بگیرید و رتبۀ دانشگاهی ایشان را جویان شوید.

 

بالاخص لازم است از شما خواهش کنیم برای پرهیز از دوباره‌کاری و بازگردانده شدن مقاله به شما قبل از ورود به گردش کار، اطمینان یابید سمت دانشگاهی شما و دیگر مؤلفان مقاله به درستی و مطابق الگوی زیر و عیناً به همین ترتیب ثبت شده است: رتبۀ علمی+نام گروه، نام پردیس یا مرکز یا واحد دانشگاهی، نام دانشگاه، شهر، کشور.

 

لازم است سمت دانشگاه شما مطابق این الگو تنظیم شود:

1. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، پردیس قم، دانشگاه تهران، قم، ایران.

2. دانش آموختۀ دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی،‌ تهران، ایران.

3. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

4. دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5. استاد گروه ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

عین همین ترتیب برای درج سمت مؤلفان به زبان انگلیسی نیز باید مراعات شود. لطفاً سمت خود را با الگوهای زیر مطابقت بدهید.

1. Ph. D. student in Quran and Hadith Studies, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2. Ph. D in Quran and Hadith Studies, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3. Assistant Professor of Quran and Hadith Studies, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
4. Associated Professor of Islamic Theology, Kashan University, Kashan, Iran.
5. Professor of Quran and Hadith Studies, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.

ورود به سامانه