نمایه نویسندگان

ا

 • اخوان مقدم، زهره نقد تفسیری تطبیقی وقف تعَسُّف [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 77-102]
 • ایزدی، مهدی سیاق و سباق، در مکتب تفسیری علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • اشرفی، عباس مطالعه تطبیقی عوامل و انواع شادی در قرآن و عهدین [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 169-204]
 • امانی، رضا چگونگی معادل‌یابی استعاره‌های قرآنی در فرایند ترجمه [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 139-168]

ب

 • براری، سوسن مطالعه تطبیقی عوامل و انواع شادی در قرآن و عهدین [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 169-204]
 • بستانی، قاسم کاربرد روش‌های معناشناسی نوین در پژوهش‌های قرآنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 165-186]

پ

 • پاکتچی، احمد ریشه شناسی واژه قرآنی قیّوم [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 5-26]

ج

 • جانی پور، محمد جایگاه نماز در اندیشه امام رضا(علیه السلام) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 187-211]

ح

ر

 • رحمان ستایش، محمدکاظم واکاوی مذهب و روایات «حسن بن صالح» در کتب امامیه [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 53-85]
 • رمضانی، حسین علی ابعاد مختلف تحقیق و پژوهش در آموزه های دینی با رویکرد مفهوم شناسی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 205-237]

ز

 • زندیه، نورالدین سیاق و سباق، در مکتب تفسیری علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]

س

 • سپه وند، وحید کاربرد روش‌های معناشناسی نوین در پژوهش‌های قرآنی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 165-186]
 • سلمان نژاد، مرتضی نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 103-138]

ش

 • شادمان، یسرا چگونگی معادل‌یابی استعاره‌های قرآنی در فرایند ترجمه [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 139-168]

ع

 • عابدینی، شهناز نقد تفسیری تطبیقی وقف تعَسُّف [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 77-102]
 • عباسی مقدم، مصطفی بررسی تطبیقی شیوه‌های ارتباطی و تبلیغی چهره‌های قرآنی با روش‌های تبلیغات در جهان امروز [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 87-124]

ف

 • فتاحی زاده، فتحیه معناشناسی الفاظ قرآن در تفسیر مجمع البیان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 125-164]
 • فرجامی، اعظم واکاوی مذهب و روایات «حسن بن صالح» در کتب امامیه [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 53-85]

ک

 • کریمی، محمود نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 103-138]

م

 • مطیع، مهدی داستان آفرینش و سرگذشت حضرت آدم(ع) در قرآن [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 27-52]
 • مطیع، مهدی تبیین معناشناختی آثار قول از دیدگاه قرآن کریم [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 35-76]

ن

 • نظری، فاطمه معناشناسی الفاظ قرآن در تفسیر مجمع البیان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 125-164]
 • نیک‌روش، محمدجواد نقد مقاله «تشیع و قرآن» بار آشر در دایرةالمعارف قرآن لیدن [دوره 5، شماره 2، 1391، صفحه 103-138]