احصاء و بررسی مبانی، اصول و روش‌های کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور استان فارس

2 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاداسلامی شهرکرد

چکیده

در قرآن کریم تأکید فراوانی بر حرفه آموزی، کسب روزی حلال و تلاش برای خودکفایی شده است که دستیابی به این خواسته‌ها، نیازمند کار و تلاش جهادی است. هدف این پژوهه از یک سو معرفی رهنمودهای اقتصادی قرآن کریم در مورد کار و تلاش جهادی بوده و از سوی دیگر ارائه مبانی، اصول و روش‌های این تلاش جهادی برای فعالان این عرصه، جهت الهام گرفتن از اندیشه‌های قرآنی و تحقق اقتصاد اسلامی در سطح جامعه است.
در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل اسنادی، این مبانی و اصول استخراج شوند. یافته‌های این تحقیق بیانگر آن است که مهمترین مبانی و اصول کار و تلاش جهادی از دیدگاه قرآن کریم عبارتند از: تقویت شخصیت اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و استقلال اقتصادی. همچنین قرآن کریم بر این نکته تأکید دارد که در هر فعالیت اقتصادی یا اجتماعی، فرد باید عزیز باشد، به کسب تخصص بپردازد و اخلاق حرفه‌ای و تعادل در ثروت را رعایت کند.
این مهم از طریق روش‌های ذیل امکان تحقق دارد؛ کار مضاعف، قرض الحسنه دادن، داشتن وجدان کاری، قناعت ورزی، پرهیز از تنبلی، احتکار و گرانفروشی. نتایج حاصل از این پژوهه در مجموع سه مبنا، هفت اصل و چهارده روش برای تحقق کار و تلاش جهادی از منظر قرآن کریم را احصاء و معرفی کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Bases, Principles and Methods of Hard Work from Quran and Hadith Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Salman Rezvankhah 1
  • Mehdi Fazeli Dehkordi 2
1 Master of History and Philosophy of Education, Payame Noor University, Fars Province
2 Master of History and Philosophy of Education, Shahrekord Islamic Azad University
چکیده [English]

There are very important emphasis on vocational training and getting pure money and attempting to be independence in holy Quran and Hadith. For achieving to Quran´s, we have to work hard.
The aim of this study is to introduce economic guidance of Quran and Hadith about hard work, and  presents  bases, principles and methods of hard work for people that involving in economic works and attempts so that can attempt to achieve hard work by learning the Quran´s and Hadith attitudes. In the present study, with document analysis method, bases, principles and methods of hard work with emphasis on the views of Quran and Hadith were studied. The major findings are:
The bases of hard work from Quran and Hadith are: strength of personality, economic progressive and economic independence. Some of the important principles for hard work are: The keep treading, stillness’, Professional ethics, be balanced between poor and rich. Some of the important methods for hard work are: avoiding laziness, avoiding unfair business acts,contentment, being fair. Finally there are three bases, seven principles, and fourteen methods for hard work and attempt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economy
  • Act
  • function
  • hard work
  • Attempt