پیوستگی متنی سوره‌های قرآن کریم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

سوره‌های قرآن از مجموعه‌ی آیات به هم پیوسته تشکیل شده است که بین آن‌ها انواع ارتباط‌های لغوی، دستوری و منطقی برقرار است. هر چند که در سوره‌های قرآن موضوعات مختلفی مطرح شده است اما همه این مباحث از طریق عناصر پیوستگی با یکدیگر مرتبطند. پیوستگی متنی که یکی از شاخه‌های تحلیل متن و گفتار است، با بررسی عناصر پیوستگی متنی، نحوه پیوستگی درون متنی یک متن را نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه تلاش علمای علوم قرآن و مفسران در زمینه پیوستگی، محدود به بررسی ارتباطات موردی بین آیات بوده است؛ تاکنون به بحث پیوستگی متنی سوره‌های قرآن بطور جدّی پرداخته نشده است. در این مقاله با استفاده از روش پیوستگی متنی، پیوستگی آیات در درون سوره‌ها مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت پس از مطالعه موردی دو سوره طور و قارعه و ارائه جدول پیوستگی آیات این دو سوره، پیوستگی متنی خطی آیات در درون سوره‌ها اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Textual Coherency of the Surahs of the Quran

نویسنده [English]

  • Seyyed Mahdy Lotfi
Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Isfahan
چکیده [English]

Surahs of the Quran are a set of connected verses which have among themselves different types of lexical, grammatical, and logical relations. Although the Quran lays down various themes in its Surahs, all of the arguments are coherent through the connecting elements. Textual coherency is a division of the analysis of text and discourse. Since the traditional scholars’ attentions were directed to indicating the relations between verses, the study of coherency of Surahs of the Quran is a novel attitude in Quranic sciences.
In this article, through the application of Textual coherency method, coherency of verses in Surahs has been studied, and finally coherency among lines in Surahs has been proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Surahs
  • Textual Coherency
  • Lexical Coherency
  • Grammatical Coherency