نقد و بررسی نظریه انسان شناسانه «مازلو» با رویکردی بر آیات قرآن کریم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام.

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

چکیده

نظریه انسان­شناسانه «آبراهام مازلو» که به نظریه «انگیزه‌های انسانی» معروف است، اثر بخشی ویژه‌ای در حوزه‌های نظری و عملی این علم داشته است. هر چند که این نظریه از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، اما بازخوانی آن با تکیه بر آموزه‌های دینی بالاخص آیات قرآن کریم، اقدامی نوین در این زمینه می‌باشد.
پژوهش حاضر در صدد است تا نظریه مذکور را از نگاه درون دینی مورد نقد و بررسی قرار داده و با استناد به آیات قرآن کریم، نقاط ضعف و قوت آن را در ارتباط با ماهیت انسان و کمال انسانی تبیین نماید.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بخش‌هایی از نظریه مذکور مورد تأیید قرآن کریم می‌باشد، اما هرگز هم عرض با آن نیست، چرا که امتیاز خاصی که قرآن کریم برای کمال بشریت ذکر کرده، در هیچ نظریه بشری نیامده و آن عبارت است از امکان دستیابی به کمال مطلق و ضرورت آن به منظور نیل به آرامش حقیقی و سعادت نهایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Maslow‘s Anthropological Theory with A Quranic Approach

نویسندگان [English]

  • sohrab morovati 1
  • Mina Yaghooby 2
1 professor Department of Quranic and Hadith Sciences ilam university.
2 Master of Quranic and Hadith Sciences, Ilam University
چکیده [English]

Maslow‘s anthropological theory titled “human motivation” has left a major influence in theoretical and practical spheres. Although this theory has been examined in many perspectives, rethinking it by using religious teachings, especially Quranic Verses, is a new approach in this field.
The present study is trying to examine this theory using an intera-religious approach and in so doing pinpoints its weaknesses and strengths in relation to the nature of man and human perfection. The results showed that while the Holy Quran verifies the above theory in part, it does not completely espouse it; The Quran’s definition of perfection is unique and it has not been declared in any human theory since The Quran believes in the capacity of human beings in reaching the absolute perfection, and also stresses the need for this to get to the real peace and final satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Anthropology
  • human perfection
  • Maslow