گامی به سوی تحلیل محتوای آیات قرآن از منظر روان شناسی اجتماعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

2 کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

چکیده

قرآن کریم مردم را به سیر و گردش در روی زمین و مشاهده آفریده‌های جهان هستی و همچنین تفکر و تدبر درباره آن‌ها تشویق می‌کند. در این تحقیق، پژوهش­گر تلاش دارد تا به منظور شناخت بیش‌تر مفاهیم نهفته در آیات قرآن، به تحلیل محتوای آن‌ها از دیدگاه روان شناسی اجتماعی پرداخته و مضامین مرتبط با این حوزه را استخراج نماید. بدین منظور، جهت استخراج مفاهیم روان­شناسی اجتماعی از آیات قرآن و دسته­بندی آن‌ها، تفاسیر متعددی از جمله نمونه، المیزان و راهنما مورد مطالعه قرار گرفته و مفاهیم هر آیه به طور مجزا استخراج و سپس طبقه­بندی شده و در نهایت جهت تأیید، برای خبرگان در این زمینه و اساتید علوم قرآنی ارسال شده است.
پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا در آیات قرآن مجید، مفاهیم روان شناسی اجتماعی نیز وجود دارد و چه نوع مفاهیمی؟
با اتکا به یافته‌های به دست آمده، می‌توان ادعا نمود که آیات قرآن مجید دارای مفاهیم اساسی روان شناسی اجتماعی بوده و در این زمینه مدل مفهومی خاصی را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Step in Analyzing the Quranic Verses Content from the Viewpoint of Social Psychology

نویسندگان [English]

  • Hooman Namvar 1
  • Fatemeh Zahaby 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Saveh Islamic Azad University
2 Master of Psychology, Islamic Azad University of Saveh
چکیده [English]

The Holy Quran urges humans to search and observe the world and God’s creation and meditate upon them. The article attempts to analyze the Quranic verses content from the viewpoint of social psychology for the purpose of understanding them more fully.
To do this the related concepts were extracted from the Holy Verses and categorized by studying various interpretations such as Nemouneh, Almizan and Rahnama.
The results were then presented to Quranic exports for approval. the main question is about the possibility and nature of the above-mentioned concepts in the Quranic verses. The results show that the Holy verses contain social psychology concepts and define a particular conceptual model. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Social Psychology
  • content analysis