گامی به سوی تحلیل محتوای آیات قرآن از منظر روان شناسی اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان¬شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

2 کارشناس ارشد روان¬شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

چکیده

قرآن کریم مردم را به سیر و گردش در روی زمین و مشاهده آفریده‌های جهان هستی و همچنین تفکر و تدبر درباره آن‌ها تشویق می‌کند. در این تحقیق، پژوهش­گر تلاش دارد تا به منظور شناخت بیش‌تر مفاهیم نهفته در آیات قرآن، به تحلیل محتوای آن‌ها از دیدگاه روان شناسی اجتماعی پرداخته و مضامین مرتبط با این حوزه را استخراج نماید. بدین منظور، جهت استخراج مفاهیم روان­شناسی اجتماعی از آیات قرآن و دسته­بندی آن‌ها، تفاسیر متعددی از جمله نمونه، المیزان و راهنما مورد مطالعه قرار گرفته و مفاهیم هر آیه به طور مجزا استخراج و سپس طبقه­بندی شده و در نهایت جهت تأیید، برای خبرگان در این زمینه و اساتید علوم قرآنی ارسال شده است.
پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا در آیات قرآن مجید، مفاهیم روان شناسی اجتماعی نیز وجود دارد و چه نوع مفاهیمی؟
با اتکا به یافته‌های به دست آمده، می‌توان ادعا نمود که آیات قرآن مجید دارای مفاهیم اساسی روان شناسی اجتماعی بوده و در این زمینه مدل مفهومی خاصی را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها