بصیرت در قرآن با تکیه بر آیه 108 سوره یوسف

نویسنده

استادیار گروه الهیات دانشگاه اصفهان

10.30497/quran.2009.982

چکیده

بصیرت در فرهنگ قرآنی، حالتی است که به انسان، توانایی درک درست حقایق و تحلیل واقعیت‌ها را می‌دهد. از این رو آیات قرآنی،‌ به مسئله بصیرت از ابعاد مختلف پرداخته است. خداوند، ‌برای این که انسان در همین دنیا و قبل از مرگ، ‌به این بصیرت و بینایی برسد،‌ همه شرایط و بسترهای لازم را فراهم آورده است. به طوری که همه موجودات و آفریده‌های جهان را به عنوان مایه بصیرت معرفی می‌کند تا انسان با دقت در آیات و تفکر در آن‌ها به حقایقی دست یابد که هدایتگر وی در مسیر درست زندگی باشد. با توجه به اهمیت بصیرت در زندگی به ویژه زندگی سیاسی و اجتماعی، این مقاله ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی این واژه و کاربرد آن در قرآن، با معرفی الگوهای بصیرت در قرآن، به بیان اختلاف در مفهوم و ترجمه آیه 108 سوره یوسف و اسناد بصیرت به دعوت پیامبر یا اسناد بصیرت به شخص پیامبر (ص) می‌پردازد

کلیدواژه‌ها