قرآن و شبهات یهودیان

نویسندگان

1 استاد رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران و عضو پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران

چکیده

قرآن کریم معجزة همیشه‌جاویدی است که تمامی انسان‌ها را جهت هدایت و دستیابی به طریق صحیح زندگی دعوت کرده است. این کتاب آسمانی به بررسی باورها و شبهه‌های باطل یهودیان و علل ابطال آن پرداخته است.
 این مقاله درصدد مشخص کردن شبهات شاخص یهودیان است که توسط آنان در صدر اسلام مطرح شده و قرآن کریم با بیان «وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ»، گفتار آنان را تکذیب کرده و در هر مورد انگیزه‌های پنهان آنان را آشکار کرده است و بجاست که روش‌های گوناگون قرآن کریم در مواجهه با شبهه‌هایی که یهودیان ابراز داشته‌اند، مورد مداقه قرار گرفته و جهت پاسخ‌گویی به شبهه‌های واردشده بر قرآن کریم در جهان امروز استفاده گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Holy Quran and Jewish Spurious Arguments

چکیده [English]

The holy Quran is the eternal book calling mankind to guidance and the right course of life. This book has taken the false beliefs and arguments of the Jews into consideration and sought to refute them in a variety of ways. The present article seeks to highlight the striking Jewish arguments raised by them in the early days of Islam. The holy Quran has rejected their statements by revealing "They speak falsehood against God, and that wittingly", and disclosing their hidden motives in each case. It is desirable to take various approaches of the holy Quran facing Jewish spurious arguments into careful consideration applying them in countering the modern spurious arguments against the holy Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quran
  • spurious arguments
  • Israelites
  • Jews
قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
کتاب مقدس (1362)، تهران: انجمن کتاب مقدس ایران.
آلوسى، محمود (1415ق)،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الکتب العلمیه‏‏.
ابن‌کثیر الدمشقی، الحافظ (1992م)،تفسیر القرآن العظیم، لبنان: دار المعرفۀ للطباعۀ والنشر والتوزیع، ج2.
همو (2006م)،تفسیر القرآن العظیم، لبنان: دار الکتب العلمیه، چاپ دوم.
الباش، حسن (2002م)،القرآن و التوراة، لبنان، بیروت: دار قتیبة، چاپ دوم.
استرآبادی، محمد بن قاسم (1409ق)،التفسیر المنسوب الى الامام العسکرى، قم: مدرسه امام مهدى‏، چاپ اول‏‏.
البغوی الشافعی، ابومحمد الحسین بن مسعود الفراء (1995م)، تفسیر الخازن (لباب التأویل فی معانی التنزیل)، لبنان، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول.
البیضاوى، عبدالله بن عمر (1418ق)،أنوار التنزیل و أسرار التأویل‏، تحقیق: محمّد عبدالرحمن المرعشلى، بیروت: دار احیاء التراث العربى‏.
الجزائری، ابوبکر جابر (2002م)، أیسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر، المدینة المنوره: مکتبة الرشد.
حبنکة المیدانی، عبدالرحمن حسن (2002م)،مکاید یهودیة عبر التاریخ، دمشق: دار القلم،
چاپ هفتم.
حسینی شیرازی، محمد (1387)، دنیا بازیچه یهود،قم: انتشارات سلسله، چاپ سوم.
الخلف، سعود بن عبدالعزیز (2006م)، دراسات فی الادیان الیهودیة النصرانیة، الریاض: دار اضواء السلف.
الزمخشری الخوارزمی، ابوالقاسم جارالله محمود بن عمر (بی‌تا)، الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، نشر دار الفکر.
سمرقندى بلخی، ابواللیث نصر بن محمّد بن احمد (1414ق)، تفسیر القرآن الکریم معروف به بحرالعلوم‏، ‏بیروت: دار الکتب العلمیه.
سیوطى، جلال‌الدین (1404ق)،‏ الدر المنثور فى تفسیر المأثور، قم: کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى‏.
الصابونی، محمد علی (1385)، صفوة التفاسیر، ترجمه عبدالباری ابراهیمی، بیروت: المکتبة العصریة.
طباطبایى، سید محمّدحسین (1417ق)،‏ المیزان فى تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم‏.
همو (بی‌تا)، تفسیر المیزان، ترجمه محمّدباقر موسوی همدانی، تهران: نشر فرهنگی رجاء و مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم.
طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن (بی‌تا)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات ناصر خسرو ،چاپ قم، مطبعة امیر.
همو (1360)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه و تحقیق: رضا ستوده، ج10، چاپ اول، تهران: انتشارات فراهانی.
طبری، ابوجعفر محمّد بن جریر (بی‌تا)، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت: انتشارات
دار الفکر.
همو (1412ق)، جامع البیان فى تفسیر القرآن‏، بیروت: دار المعرفه‏، چاپ اول.
طوسى، محمّد بن حسن (بی‌تا)، التبیان فى تفسیر القرآن‏، تحقیق: با مقدمه شیخ آقابزرگ تهرانى و تحقیق احمد قصیر عاملى‏، بیروت: دار احیاء التراث العربى‏.
عبده، محمّد؛ رشیدرضا، محمّد (1373ق)، تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)،مصر: دار المنار، 1954م، چاپ چهارم.
فخررازى، ابوعبدالله محمّد بن عمر (1420ق)، تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
قرطبى، محمّد بن احمد (1364ش)،الجامع لأحکام القرآن (تفسیر قرطبی)‏، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
قطب، سید (1386)، فی ظلال القرآن، ترجمه مصطفی خرم‌دل، تهران: نشر احسان، چاپ دوم.