سند تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

انتساب تفسیر امام حسن عسکری(ع) در بین علما، همواره محل بحث و اختلاف‌نظر بوده است. یکی از دلایل مهم مخالفان این تفسیر، ضعف سند آن است. مقالۀ حاضر با تحلیل سند این تفسیر و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، در صدد بررسی انتساب این تفسیر است. تحلیل سند تفسیر نشان می‌دهد که برخی از افراد سلسلۀ سند که شامل استرآبادی و راویان این تفسیر می‌شود، مجهول‌الحال‌اند؛ ازاین‌رو، سند تفسیر ضعیف است و انتساب
این تفسیر به امام حسن عسکری(ع) ممکن نیست. در این بین، تنها راه ممکن در اعتبار بخشیدن به آن، استناد به اعتماد شیخ صدوق به این تفسیر و راویان آن است.

کلیدواژه‌ها