اجتهاد و روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی در تفسیر البرهان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه کاشان

چکیده

سید هاشم بحرانی، عالم اخباری قرن دوازدهم، در کتکان بحرین به دنیا آمد. بیشتر عمر خود را در آنجا سپری کرد و در همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جا وفات یافت. بحرانی مؤلف جامع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تفسیر روایی امامیه به نام البرهان فی تفسیر القرآن است.
در تفسیر روایی البرهان- همچون تفاسیر غیرروایی- زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از اجتهاد وجود دارد. اجتهاد مؤلف از مبانی معرفتی و غیرمعرفتی اثر پذیرفته است. بر این پایه، مقالۀ حاضر در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اول، بحرانی و تفسیر البرهان معرفی شده و در بخش دوم، روش و گرایش تفسیری مؤلف بررسی گردیده است. نویسنده در بخش سوم، به مبانی معرفتی و غیرمعرفتی مؤثر بر سامانه تفسیر البرهان پرداخته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ijtihad and Methodology in “Alborhan”

نویسنده [English]

  • Hamidreza Fahimitabar
Faculty of Kashan University
چکیده [English]

Sayyed Hashem Bahrani, a 12 th century traditionist scholar, was born in katkan in Bahrein and spent most of his lifetime and also died there.He is the author of the most comprehensive traditionist exegesis in Imamiah called “Alborhan in the interpretation of Alquran”.
In spite of his traditionist approach, there are some rational elementsin above-mentioned exegesis. This kind of Ijtihad has been affected by cognitive and noncognitive foundations of author. In three part of this article we will identify and study Alborhan exegesis, Method andapproach of the author and his epistemological and noncognitivefoundations of him respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayyed Hashem Bahrani
  • Alborhan
  • interpretationalmethod
  • interpretational blunt
  • cognitive and noncognitive foundations