صحت احادیث «الکافی»؛ مقایسه و نقد دیدگاه سه حدیث پژوه معاصر ‏

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی‏

چکیده

کتاب «الکافی» کهن‌ترین جامع حدیثی در میان کتب اربعه است. تألیف این کتاب در ایام غیبت صغری بوده و محدث عالیقدری چون کلینی، بیش از بیست سال برای تألیف آن زمان صرف کرده است. از این رو، از آغاز تألیف، تا کنون چگونگی روایات آن از حیث صحت، مورد کاوش حدیث پژوهان امامیه قرار گرفته است. برخی با توجه به مقدمه‌ی کلینی بر کتاب، حکم به صحت تمامی روایات آن داده اند. برخی دیگر با عنایت به تعریف متأخران از حدیث صحیح، این نسبت را نپذیرفته‌اند و در صحت احادیث آن مناقشه کرده‌اند. در میان حدیث پژوهان معاصر، محمد باقر بهبودی ضمن رد صحت تمامی احادیث کافی، تنها کمی بیش از ربع احادیث آن را صحیح دانسته و کتابی از مجموعه‌ی این احادیث با نام «صحیح الکافی» تألیف کرده است. هر چند در روش شناسایی احادیث صحیح و شناخت روایات معاریض، علیل و ضعیف، روشهای بدیعی از سوی وی ارائه شده است، لیکن روشها و معیارهای او از سوی حدیث پژوهان دیگر مورد نقد قرار گرفته است. افزون بر این، اصل تألیف چنین کتابی نیز مورد انتقاد برخی از پژوهشگران معاصر واقع شده است. در میان معاصران آیت الله سید ابوالقاسم خویی و شاگرد وی مسلم داوری معیارهایی در جهت صحیح دانستن روایات بیشتری از الکافی مطرح کرده‌اند. این مقاله سعی دارد ضمن بررسی مهمترین دیدگاههای این سه حدیث پژوه معاصر در خصوص صحت احادیث کافی، به  مقایسه و نقد آنها بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Authenticity of the Hadiths of alK'afi; ‎Comparison and Critique of the Ciews of Three ‎Hadiths of Contemporary Scholars

نویسندگان [English]

  • mahdi izadi 1
  • Mahdi Hadian 2
1 Associate professor in Quran and Hadith Science at the University Imam Sadegh in ‎tehran
2 Ph.D. Student in Quran and Hadith Science at the University Mazaheb Islami
چکیده [English]

The book "Al-Kafi" is the oldest comprehensive narrative in the "Arbaa books". The book was written in a «short Absenteeism», and the great writer such as Koleini have spent more than twenty years writing that time. Hence, from the beginning of the book, so far, its narrations have been investigated by Imamie schoolar. Some, according to the preamble to the book, have given the veracity of all the narratives. Others, according to the late definition of the "sahih" hadith, have not accepted this ratio and have contradicted the validity of their hadiths. Among the hadiths of contemporary scholars, Muhammad Baqir Behboodi, while denying the authenticity of all the sufficient hadiths, only slightly more than a quarter of the hadiths correctly believed it and compiled a collection of these traditions entitled Sahih al-Kafi. Although in the method of identifying the correct hadiths and recognizing the tragic, weak and weak narratives, some innovative methods have been presented from him, but his methods and criteria have been criticized by other scholars of theosophy. In addition, the origin of such a book has been criticized by some contemporary scholars. Among the contemporaries of Ayatollah Seyyed Abolqasem Khoyi and his apprentice Moslem Davari, they have determined standards for the proper understanding of more narratives of al-ki'afi. This article tries to compare and criticize the main views of these three hadiths of contemporary scholars on the authenticity of sufficient hadiths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alkafi
  • Koleini
  • Sahih hadith
  • Behboodi
  • Sayyed Abolghasem khoei
  • Moslem davari
  • rejal basics