معناداریِ بخشی از آیه یا آیات، هم در سیاق و هم خارج از سیاق

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و فنون قرآن کریم تهران

چکیده

یکی از قرائن مهم در فهم هر آیه، توجه به سیاق آن است. مفسران آنجا که پیوستگیِ نزول آیات ثابت گردد، در حجیت سیاق و تأثیر معنائیِ آیات در یکدیگر هم‌داستانند. اما آنجا که پیوستگی اثبات نشود، یک آیه یا یک مجموعه‌ایات را مستقل از سیاق شمرده و بدون توجه به بافت، تفسیر می‌کنند. گذشته از این دو، مقالة حاضر به شاخة سومی پرداخته که هر دو قسم فوق را شامل می‌شود. این پژوهش با روش تحلیلی ثابت می‌کند که در پرتو تعالیم اهل بیت(ع) هر پاره و بخشی از یک آیه، می‌تواند فارغ از کلِ آیه، مفید معنای دیگری هم باشد؛ و نیز هر آیة مرتبط با مجموعه‌ای از آیات که با هم نازل شده‌اند، می‌تواند علاوه بر مفادی که در کنار مجموعة خود دارد، مفیدِ معنای مستقل دیگری هم باشد.  البته در هر دو مورد، عدم تناقض معنای جدید با قرآن و سنت شرط اساسی است. این نظریه، که خود یک اصل و قاعدة تفسیری مهم است، توسط اهل بیت(ع) طراحی و آموزش داده شده، و شواهد روائیِ فراوان دارد و عرصة تازه و بدیعی را در مباحث وجوه قرآن و باطن آن می‌گشاید. اگرچه سازوکارهائی دارد که باید مراعات شود و لذا در همه جا و همة گزاره‌ها، نمی‌توان چنین تعمیمی داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Significant Part of the Verse or Verses, both in the Context and out-of Context

نویسنده [English]

  • Zohreh Akhavan Moghadam
Assistant professor at the University of Olom and Fonon of Holy Quran Tehran
چکیده [English]

One of the most important indications for understanding any verse of the Quran is considering its context. Where the continuity of the revelation of the verses is proved, the commentators agree on the authenticity of the context and the influence of the meanings of the verses on each other. But where integration is not proved, a verse or a passage is considered independent from the context and will be interpreted without regarding the context. A part from these, this article focuses on a third branch that includes both the types above. Through an analytical method, this study affirms that according to the teachings of The AhlulBayt, each verse or part of a verse can have another meaning, independent from the whole verse. Also, a verse that is related to a complex of verses that have been revealed together can have another independent meaning, in addition to its content beside its complex.  In both cases, as an essential term, the new meaning should not contradict with the Qur'an and Sunnah. This theory, which is an important principle and rule in interpretation, is designed and taught by the AhlulBayt, and has many narrative evidence and opens a new and innovative arena in the field of Quranic features and its internal content. However, it has mechanisms that must be observed and, therefore, it cannot be generalized everywhere and in all statements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahl al-Bayt (AS)
  • the interpretation of the Quran
  • the inquest
  • Context
  • apparent and internal meaning
  • tavil (esoteric interpretation)
  • interpretive rule