بررسی مسئله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

احادیث معصومین(ع) همانند قرآن، محکم و متشابه دارند. برخی از احادیث اعتقادی، مفادی شبهه‌انگیز و ظاهری غیرقابل‌قبول دارند که شارحان حدیث، به شرح ظواهر غیرقابل‌قبول و تأویل برای رفع اشکال آن‌ها پرداخته‌اند. این رویکرد، گاهی با استفاده صریح از اصطلاح تشابه و زمانی بدون اشاره به این اصطلاح بوده است. در این مقاله در پی بیان چگونگی عملکرد دو شارح الکافی یعنی علامه مجلسی و مولی صالح مازندرانی در تعریف و واکاوی متشابهات حدیثی در روایات اعتقادی الکافی هستیم. این نوشتار ضمن نشان دادن باور آن دو به اهمیت این مقوله در حدیث بسان اهمیت آن در قرآن، به مبانی نظری آن دو در این مسئله پرداخته و نشان می‌دهد که توجه جدی و وافی به این مقوله داشته‌ و در جهت حل تشابه و رفع تعارض ظاهری این‌گونه اخبار حرکت کرده‌اند. درنهایت، نقدهایی بر تعریفشان از تشابه در حدیث و مصداق‌هایی که برای حدیث متشابه آورده‌اند، وارد شده است.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Ambiguity in the Doctrinal Ahadith of Al-Kafi, in Majlesi and Mazandarani View

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jalali 1
  • hasan naghizadeh 2
  • Mostafa Foroutan Tanha 3
چکیده [English]

Ahadith (traditions) of Imams, have Muhkam (Precise) And Mutashabeh (Ambiguous) like the Quran. Some Doctrinal hadiths, have misgiving in its meanings and incredible apparent, that the explainers of ahadith, explain its incredible outwards and explicate them to troubleshoot. This act, sometimes was with using term "Tashabuh", and the other time was without using this term.
In this article we are seeking the act of two explainer of al-kafi in describing and exploring Ambiguous traditions in doctrinal ahadith of al-kafi, I mean Allame Majlesi and Mowla Saleh Mazandarani. This text within showing their belief to importance of this subject in hadith, like importance of it in Quran, pay to their theatrical foundations in this subject and shows that they have sufficient attention to it and says that they try toward unfastening and solving the ambiguity and the apparent conflict of the that ahadith. And finally criticise their definition of "ambiguity in hadith" and their examples for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hadith (tradition)
  • Mutashabeh (Ambiguous)
  • doctrinal
  • al-kafi
  • allameh Majlesi
  • Mowla Saleh Mazandarani