توجه به سبب صدور به مثابه روشی برای نقد شروح نهج البلاغه

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه کاشان

چکیده

نهج البلاغه به عنوان یک میراث حدیثی مکتوب اهمیت فراوانی در فرهنگ اسلامی دارد. یکی از مهم‌ترین ابزارها برای فهم یک حدیث، دانستن سبب صدور آن است به طوری که در برخی مواقع عدم اطلاع از سبب صدور، موجب فهم ناقص و حتی اشتباه از متن می‌شود و با توجه به صبغه غالب تاریخی نهج البلاغه، بررسی سبب صدور خطبه‌های این کتاب از اهمیت فراوانی پیدا می‌کند. به همین دلیل است که برخی از شارحان نهج البلاغه بدون توجه به سبب صدور خطبه‌های نهج البلاغه برداشتی از متن کرده‌اند که هیچ تناسبی با فضای صدور ندارد و به عبارت دیگر فهم ناقص از متن داشته‌اند و از سوی دیگر شارحانی دیگر به سبب صدور توجه کرده و به فهم و برداشت منطقی و مستدل دست یافته‌اند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن اشاره به بحث سبب صدور و اهمیت آن نمونه‌هایی از شرح‌هایی که بدون توجه به سبب صدور شرح نادرستی ارائه داده‌اند و از سوی دیگر همان شرح‌ها به وسیله شروحی که به سبب صدور توجه کرده‌اند، نقد شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Due to the issuance As a way of Critical commentary to Nahj-al-Balagheh

نویسندگان [English]

  • Mahdi Eizadi 1
  • Masoud Amanloo 2
چکیده [English]

Nahj as a legacy of written tradition plays an important role in Islamic culture. One of the most important tools for understanding the tradition is to know its issuance. If overlooked, the lack of knowledge of the issuance could result in an incomplete and incorrect understanding of the text in some cases. Due to the historic-oriented nature of Nahj, the study of the issuance sermon in this book is of great importance.
That is why some commentators of Nahj, with no regard toward the issuance matter, have come up with an understanding of the text which has nothing in common with the context of the issue; In other words, they have reached an inadequate understanding of the text. In contrast, other commentators, who have paid attention to the issuance, have achieved a rational and logical understanding. The present article attempts to observe the issuance and its importance. In addition, it presents a critical and comparative study of examples of commentaries with and without regard to the issuance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amiral-Momenin(pbuh)
  • Nahjol-balagheh
  • Issuance
  • Understanding Hadith