بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم «لقاء الله» در قرآن کریم

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

«لقاء الله» منتهای حرکت آدمی، و روح همه تعالیم و معارف الهی است. اما به رغم اشباع این بحث از نظر کلامی، در باب مراد از «لقاء الله» در آیات قرآن، میان مفسران شیعه که همگی پیرو یک مکتب کلامی هستند، اختلاف نظر دیده می­شود و آراء ایشان به 3 دسته قابل تقسیم است: مَجاز بودن «لقاء الله»، شهود باطنی یا علم حضوری در آخرت (با سکوت نسبت به شهود باطنی در دنیا)، و شهود باطنی یا علم حضوری در دنیا. اختلاف آراء بین مفسران بزرگ شیعه، بهترین دلیل بر لزوم بررسی آیات و روایات برای دست یافتن به وحدت نظر می­باشد؛ زیرا این اختلاف، منتهای حرکت آدمی را در هاله­ای از ابهام فرو برده است.
در این مقاله، با مسلم گرفتن عدم امکان رؤیت جسمانی باریتعالی، فارغ از بحث‌های کلامی، به اختلاف دیدگاه­های شیعه امامیه که بازتاب آن در تفسیر آیات لقاء الله بوده، پرداخته شده تا مفهوم حقیقی «لقاء الله» در قرآن کریم روشن گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying different view of Shiite commentators in the meaning of "Meeting with Allah" in Quran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Rostami 1
  • Samaneh Abrishamy 2
چکیده [English]

"Meeting with Allah" is the utmost move of man, and the spirit of all the teachings and divine knowledge. But despite the saturation of this issue in theological debate, a disagreement is seen about the meaning of "Meeting with Allah" in Quran, there is a disagreement between Shiite commentators all who follow the same theological school, and their votes are following 3 titles: "meeting with Allah" being trope, the intuition or knowledge by presence in the Hereafter (with being quiet about intuition in this world), and the intuition or knowledge by presence in this world. Difference of opinions between great Shiite interpreters, is the best reason to review the verses and narrations to achieve Unit opinion; because this difference, makes Uncertainty the utmost move of man.
So, with accepting the impossibility of physical vision of Allah, and Regardless of the theological debates, the present paper deals with different view of Imami Shiite commentators, which reflects in the interpretation of the verses of meeting with Allah, to clarify the true meaning of "meeting with Allah" in Quran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meeting with Allah
  • Shiite commentators
  • Intuition
  • Knowledge by presence