نقد و تحلیلی بر روایات منشأ پیدایش کنیه «ابو تراب»

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)‏

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از کنیه‌های امیرالمؤمنین علی (ع)، «ابو تراب» است که مطابق روایات مربوط، آن حضرت، اول بار توسط نبی مکرّم ‏اسلام (ص) با این کنیه مورد خطاب قرار گرفت. در خصوص منشأ این کنیه، در منابع روایی و تاریخی گزارش‌های ضد و ‏نقیضی نقل گردیده است. برخی از این گزارش‌ها به شدت مقام قدسی و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت علی ‏‏(ع) را مخدوش می‌نماید که متأسفانه برخی از این نوع گزارش‌ها در منابع روایی شیعه نیز نفوذ کرده و با آنها، با تسامح ‏برخورد شده است.‏
در این مقاله مجموع این گزارشها مورد بررسی قرار گرفته و مشخص‌ گردید که بسیاری از این گزارشها ساخته و پرداخته ‏جاعلان حدیث است. پس از آن، تحلیلی از علّت نقل و رواج چنین روایاتی ارائه‌ گردید. در نهایت، این مقاله به دنبال آن ‏است تا اثبات نماید که کنیه «ابو تراب» مدال افتخاری است که امیر المؤمنین علی (ع) به جهت زهد، عبادت و تقوای خود ‏از رسول خدا (ص) دریافت نمود؛ اما مخالفان آن حضرت کوشیدند تا این فضیلت را به ضد ارزش تبدیل کنند.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Analysis of the Narratives of Origin Nickname “Abu Traub”

نویسندگان [English]

  • Mahdi Eizadi 1
  • Mohamad Reza Faghih Imani 2
1 Associate professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Imam Sadegh.
2 Phd Student, in Quran and Hadith Sciences, the University of Imam Sadegh.
چکیده [English]

One of the Nicknames of Amir al-Mu'minin Ali (as), is "Abu Traub," which according ‎ to the related traditions, he was addressed with this nickname at  first, by the holy ‎prophet Muhammad (pbuh). There are some conflicting reports ‎in traditional and historical sources about the origin of this nickname. Some of these ‎reports strongly blemish the sacred and divine authority of  Fatima Zahra ‎‎(s.a) and Imam Ali (a.s). Unfortunately, some of these reports have pierced ‎in Shia hadith sources and have been treated with them with to lerance.‎
In this article, these reports were evaluated and it was found that many of these ‎reports are fabricated by hadith for geries. Then, an analysis about prevalence ‎of thes enarratives was expressed. Finally, this paper has proved that ‎the nickname “AbuTraub” was a medal that Ali (a.s) received it from Prophet ‎‎(pbuh) because of his piety and his worships; but his opponents tried ‎to convert this virtue in to an tivalue‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu Turab
  • Ali (a.s)
  • Fatima Zahra (s.a)
  • fabricating of hadith
  • Criticizing of ‎Hadith‎