بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان و عضو هیأت علمی دفتر تبلیغات اسلامی گروه ادیان

چکیده

آیه 24 سوره نساء که به «آیه متعه» نیز معروف است، از جمله آیات پربحث و مناقشه میان مفسران شیعه و سنی است. علاوه ‏بر اختلاف دیدگاه‌ها در معنا و تفسیر آیه، وجود برخی از روایات مشعر به قرائت متفاوت این آیه و وجود عبارت اضافه ‏در برخی از قرائت‌های منسوب به صحابه و ائمه (ع)  باعث گردیده است که این آیه از جنبه قرائت و شبهة تحریف قرآن ‏نیز دارای اهمیت گردد. در این نوشتار با بررسی متنی و سندی روایات نقل شده در منابع شیعی، واکاوی اظهار نظر مفسران ‏بزرگ شیعه در دوره‌های گوناگون تاریخی، بررسی تفاسیر روایی اهل سنت و بیان دیدگاه‌های برخی از مستشرقان تلاش ‏شده است که دامان شیعه از اتهام قول به تحریف قرآن پاک و منسوب بودن قرائت متفاوت قرآن به ائمه (ع) در این آیه رد ‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Views Expressed by Shiite and Sunni Exegetes and Orientalists ‎Regarding the Traditions Alluding to Distortion of Quran

نویسندگان [English]

  • MohamadReza Sotudenia 1
  • Mahdi Habibolahi 2
1 Associate professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Isfahan
2 Ph.D. Student of Quran and Hadith in Isfahan University & Assistant professor in Faculty of Islamic Propagation Office, Department of Religions
چکیده [English]

The verse 24 of Surat al-Nisā’ (Women) which is also known as Āyat al-Mut’a (The verse legalizing ‎temporary marriage) is one of the most controversial themes discussed by Shiite and Sunni ‎commentators of holy Quran. In addition to its interpretation, the traditions received about its ‎meaning in which the verse is recited in a different form and with extra wordings while attributing the ‎reading to some companions and Imams have caused this verse to become significant in this aspect as ‎well.
In this essay, after analyzing the texts and Isnads of the traditions mentioned in Shiite sources, ‎mentioning the views of great Shiite exegetes in different eras, reviewing some of the Sunni narrative ‎exegeses and narrating the views of some Western scholars, I have tried to acquit the Shiite of the ‎charge of believing in the distortion of Quran and to reject the traditions attributed to the Imams ‎reciting the verse with different wording‎. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distortion of Quran
  • Āyat al-Mut’a
  • Exegetical Verses
  • Orientalists