تحلیل انتقادی روش و منابع تفسیری محمد عزّت دروزه در تفسیر تنزیلی الحدیث ‏

نویسنده

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

اختلاف روش و نوع بهره‌گیری از منابع تفسیری، موجب پدید آمدن تفاسیر گوناگون شده است. روش غالب مفسران، تفسیر ترتیبی است و  در تفسیر خود از آیات قرآن، و از منابع برون متنی مانند روایات و علوم قرآنی بهره جسته‌اند. «محمد عزّت دروزه» از علمای فلسطینی و مجاهد اهل سنت، مدعی است که تفسیر «الحدیث» را با اقتباس از قرآن امام علی(ع)، به شیوه تنزیل سوره‌ای تدوین کرده و مانند همه مفسران از منابع مذکور بهره جسته است.
این نوشتار پس از آسیب‌شناسی روش تفسیر تنزیلی، به بررسی شیوه استفاده دروزه از آیات قرآن در تبیین مفهوم واژه‌ها، سیاق و نظم آیات و همچنین شیوه بهره‌گیری وی از منابع برون متنی مانند احادیث، مکی و مدنی و اسباب نزول پرداخته است. این مقاله از نوع پژوهش‌های بنیادی است و نگارنده تلاش دارد تا با توصیف و تحلیل منابع تفسیر الحدیث، برخی امتیازات و کاستی‌های آن را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of‎ Method and interpretation Resources ‎‎“Mohammad Ezzat Drvazeh” on the Al-Hadith the Variety ‎Interpretation

نویسنده [English]

  • AliAkbar‎ ShayesteNejad
Assistant professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Shahid Rajaey.‎
چکیده [English]

Same type of benefit, the originator of various interpretations. “Mohammad Ezzat darvaze” from the Sunni Scholars the variety in the interpretation of the way of preparing chapter has borrowing on interest. And of the Quran, Al-Hadith, critic of these companions, sink, dictionaries.
He is relying on the order and the saq, the sink and the tradition of makkei and civil, and your poiai using thought to some votes. Drvazeh always use wisdom and efforts and, of course, look to the analysis of the verses and Hadith sect. And verbal topics and jurisprudence, with the Shiite opposition.
This article is a kind of fundamental research and analysis with the use of resources of the library in the author describing the variety of interpretation resources, some of its privileges and costi is shown .and Some of the tanzili interpretation, interpretation of the failure is shown. Note the reference to the concept of the transparent words, pronoun, evaluation of the strengths and weaknesses of Gospel. This is the interpretation of the privileges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎"Mohammad Ezzat Darvazeh"
  • ‎"Al-Hadith the Variety Interpretation"
  • ‎Tanzili Interpretation
  • the ‎sources of Interpretation
  • Ejtehadi ‎Interpretation‎