نگره‌ای جدید دربارة انسجام متنیِ سوره‌های قرآن کریم ‏

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق

چکیده

چگونگی چینش آیات در کنار یکدیگر از دیرباز مورد توجّه دانشمندان اسلامی در اعصار مختلف ‏بوده است. دانشمندانِ نخستین از «نظم» و «مناسبت» میان آیات سخن می‌گفتند و دانشمندان سدة ‏حاضر از «سوره به منزلة یک کلیت واحد» و «وحدت موضوعی سوره‌ها». در این مقاله ضمن ‏مروری سریع بر این تلاش‌ها، به نظریات جدید در حوزة زبان‌شناسی در زمینة تحلیل متن اشاره ‏شده و ضمن بیان مبانیِ نظری آنها، سعی در یافتن الگویی برای تحلیل چینش آیات در سوره‌های ‏قرآن کریم با عنایت به کارکرد اصلی این کتاب آسمانی که هدایت و تذکر است، گردیده.
در این ‏راستا با استفاده از نظریات انسجام و خصوصاً پیوند، «الگوی بازگشتی» برای توصیف چگونگی ‏چینش آیات درون یک سوره پیشنهاد و در رابطه با یکی از سوره‌ها آزمون گردیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Approach to the Study of the Textual Cohesion of the ‎Surahs of ‎the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Amir Zowqi
چکیده [English]

The arrangement of the verses in each Surah of the Holy Quran was an issue ‎of inquiry among ‎Islamic scholars in different ages of Islamic period. The ‎first scholars spoke of "Nazm" and ‎‎"Munasaba" and the recent ones ‎introduced the ideas of "the Surah as unity" and "the thematic ‎unity of the ‎Surahs".
In this article after a quick look at these attempts, some of  thenew ‎theories ‎of text analysis and their theoretical bases have been mentioned and ‎their potential of explaining ‎of arrangement of the verses has been ‎examined, considering that the main function of the Holy ‎Quran is guidance ‎and remembrance. Applying "cohesion theory" and "relevance theory", "the ‎‎referential model" is proposed for description of the arrangement of the ‎verses in a Surah and is ‎examined in a long Surah‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah
  • the arrangement of the verses
  • textual cohesion
  • cohesion ‎‎theory
  • relevance theory
  • ‎referential model‎.‎