تأثیر سیاق در ترجیح قرائات در تفسیر طبری ‏

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان ‏

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

ابن جریر طبری صاحب تفسیر «جامع البیان عن آی القرآن» در تفسیر آیات به مسئله اختلاف قرائات توجه داشته و با ‏توجه به ضوابط و معیارهای خود یکی از وجوه قرائت را اختیار کرده است. با تأمل در مواردی که ابن جریر یک وجه از ‏قرائت را اختیار کرده، در می‌یابیم وی در بسیاری از موارد هماهنگی قرائت با سیاق را مؤید یک وجه از قرائت دانسته و ‏بر اساس آن قرائت خود را اختیار کرده است.‏
با توجه به اهمیت موضوع، این نوشتار، ضمن بیان معنای واژه‌های اختیار، سیاق و پیشینه کاربست آن در تفسیر و ‏قرائات، به بررسی و تحلیل یکی از معیارهای طبری در اختیار قرائت که هماهنگی قرائت با سیاق است، پرداخته و برخی ‏مسائل در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Style‏ ‏in‏ ‏the‏ ‏Context‏ ‏of‏ ‏Preferred‏ ‏Interpretations of‏ ‏‏‎”Tabari”‎

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sutodehniya 1
  • Zahra Ghasem Nejad 2
1 Associate professor in Quranic Science and Hadith at the University of Isfahan
چکیده [English]

Ibn Jarir al-Tabari, owner of the comprehensive interpretation ‎of‏ ‏Statements‏ ‏for‏ ‏each of‏‎ ‎‏ ‏the ‎Quran, ‎‏in the interpretation of the verses he ‎notes the matter of differences between reading and ‎according to his criteria he ‎chooses one method of reading. With study and contemplation in ‎cases that ‎Ibn Jarir adopted one of reading methods, we know that in many cases he ‎confirms the‏ ‏‏coordination of reading with‏ ‏priority and‏ ‏recency of verses one of ‎method of reading and ‎chooses his reading according to that method‏.‏
Given the‏ ‏importance of this issue, ‎‏this‏ ‏article, ‎‏while‏ ‏express the ‎meaning‏ ‏of‏ ‏words‏‎, authority‏‎, ‎‏priority and‏ ‏recency‏ ‏and history of‏  ‏function of style and ‎way in‏ ‏the interpretation and‏ ‏reading, ‎‏deals with‏ ‏analysis‏ ‏of one of Tabari’s‏ ‏criteria, ‎‏disposal of reading that is coordination of reading ‎and priority and‏ ‏recency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Reading‏‎
  • Authority‎‏‎
  • ‎‏Context‏ ‏‎
  • Interpretations of ‎Tabari.‎