نقش پیش فرض‌ها و پیش فهم‌ها در تفسیر قرآن کریم از منظر آیت الله جوادی آملی

نویسندگان

1 دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان‏

چکیده

در مواجهه با قرآن کریم و تدبّر در آن پیش فرض‌ها و پیش فهم‌ها نقش آفرین است. اعتقاد به عدم وصول به فهم نهایی از ‏مهمترین مدعیاتی است که مبتنی بر دخالت پیش فرض‌ها، پیش فهم‌ها، علایق و انتظارات مفسّر و همچنین علوم و معارف ‏عصری بر فهم و تفسیر متن است.
دکتر مجتهد شبستری با اعتقاد به همین موضوع معتقد است قرائت‌ها به صورت امری ‏واقعی و حقیقی متعدد و متفاوتند و در تفسیر متون نمی‌توان به فهم نهایی نائل شد، اما آیت الله جوادی آملی با رد این مدعا ‏معتقد است مفسّر می‌تواند از پیش فهم‌ها و پیش فرض‌های خود گذر کرده و به فهم نهایی دست یابد. وی بر آن است که علوم ‏و معارف عصری بر تفسیر تأثیرگذار نیست، اگرچه مفسران گاهی به اقتضای نیازهای زمانه به تفسیر می‌پردازند. ‏
این پژوهش به بررسی و نقد آراء دکتر مجتهد شبستری با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر ‏پیش فرض‌ها و پیش فهم‌ها بر فهم و تفسیر متون مقدّس پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Presuppositions and Precomprehensions' ‎Effect ‎in Commentary of the Holy Quran ‎in Points of View ‎‎“Ayatollah Javadi Aamoli”‎

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza‎ Haji Esmaeily‎ 1
  • Peyman Kamal Vand‎ 2
  • Sajad Rahimi‎ 3
چکیده [English]

Presuppositions and precomprehensions have a role in encountering the Holy ‎Quran and its ‎contemplation. The belief in the lack of access to a final comprehension is ‎among the most ‎important claims based on the interference of the interpreter's ‎presuppositions, ‎precompre hensions, interests and expectations and also the ‎contemporary sciences and ‎knowledge in the text comprehension and interpretation.
Believing in the same subject Mojtahed ‎Shabestari says the readings are different as a ‎true and real matter and the final comprehension ‎can not be achieved in the texts ‎interpretation. However, Javadi Aamoli rejects this claim and ‎believes that the ‎interpreter can pass from his own precomprehensions and presuppositions and ‎reach a ‎final comprehension. He thinks that the contemporary sciences and knoledges are not ‎‎effective on the interpretation, although interpreters sometimes interpret based on the ‎‎contemporary needs.
This study has analyzed and criticized the mojtahed Shabestari ‎and Javadi ‎Aamoli's opinions on the precomprehensions and presuppositions effect or ‎their lack of effect on ‎the comprehension and interpretations of the holy texts‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Readability
  • Hermeneutics
  • Interpretations
  • presupposition
  • Javadi ‎Aamoli
  • ‎Mojtahed Shabestari.‎