‏«صلح» و «سلم» در قرآن کریم

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی دکتری معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

چکیده

‏«صلح» به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در مطالعات سیاسی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان بسیاری در این حوزه قرار ‏گرفته و تعاریف متعددی از آن بیان شده است. در اکثر تعاریف صلح مفهومی در برابر جنگ تعریف شده و با اتخاذ ‏رویکردی منفی، به «نبود جنگ» تعریف گردیده است. در رویکردهای نوین با اتخاذ نگاهی مثبت و فعال و به منظور ایجاد ‏صلحی پایدار، این مفهوم صرفاً ناظر به جنگ تعریف نشده، بلکه همه عوامل بر هم زننده صلح مورد توجه قرار می‌گیرند و ‏با اتخاذ منظری درونی و ذهنی به صلح در صدد ایجاد صلح پایدار می‌باشند. مقایسه تعریف قرآن کریم از صلح گویای ‏یکسانی‌ها و تفاوت‌هایی در این موضوع است.‏
گویاترین واژه در قرآن کریم که معادل صلح متعارف قرار می‌گیرد، واژه «سلم» است. سلم بیانگر صلح ایمانی و بیرونی ‏است. در این تحقیق با به کارگیری دو روش تحلیل محتوا و معناشناسی زبانی تلاش شده به درک مفهوم سلم در قرآن کریم ‏پرداخته و این نتیجه حاصل شده که همراهی مفهوم سلم در قرآن کریم با مفاهیمی چون عدالت، حق،‌ عزت و ایمان تعریفی ‏متفاوت از صلح ارائه می‌دهد. صلح اسلامی دارای رویکردی مثبت و درونی به صلح است که در قالبی عادلانه و به منظور ‏دستیابی به اهداف الهی ترسیم می‌گردد و ارزش عرضی آن ناظر به مقدمه سازی تحقق اهداف دین و عدالت است و خود ‏ارزشی مطلق و نهایی نیست که رسیدن به آن در هر شکلی متعالی‌تر از حالت نبود صلح تلقی گردد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Peace and‎ Selm in The Holy Quran‎

نویسندگان [English]

  • Asghar‎ Eftekhari‎ 1
  • Hosein ‎ Mohammady Sirat‎ 2
چکیده [English]

"Peace" as ‎‏‌‏the one of fundamental concepts in social and political studies has been considered by ‎‎many scholars and has been several definitions. Most definitions of the concept of peace are ‎versus of ‎war and defined by the negative approach, the "absence of war”. New approaches by ‎using positive ‎and proactive view and in order to establish lasting peace, the concept do not ‎define versus of war, ‎but all offensive factors that disturbing the peace are considered and by ‎choosing inner and mental ‎perspective are seeking to build sustainable peace.‎
But, comparing the definition of the Quran about ‎peace shows us the similarities and difference ‎in this field. Telling words in the Quran, which is ‎equivalent to the conventional peace-term, is ‎‎Selm. Selm by two shapes "Selm" and "Salm" represent ‎faithful - internal peace and objective – ‎exterior peace. Accompany of the Selm in the Holy Quran with ‎concepts like justice, rights, ‎dignity and faith provides a different definition of peace. Islamic peace has ‎inner and positive ‎view to the peace, which shall be drawn it in a positive approach to fair terms and ‎holy purposes ‎and the next value of peace is the premise of religion and justice goal and it is not an ‎absolute ‎and final value that achieving it in any way became higher goal than the no peace section‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Positive Peace
  • Negative Peace
  • Selm
  • Salm.‎