کارکرد روائی فراراوی در داستان «حضرت آدم» ‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نشانه‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه زبان‌ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی‎ ‎تهران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی کنش گفته‌پردازی در روایت «حضرت آدم» از کتاب «قصه‌های قرآن» است. تلاش این است تا نشان دهیم نقش فراراوی در بازگویی این داستان به چه شکل است و معنا در این گفتمان‌ها چگونه تولید می‌شود. برای تحلیل این قصه، از طرفی با مدد گرفتن از روش روایت‌شناسی «لینت‌ولت» سطوح مختلف داستان را که هم وجوه انتزاعی و هم وجوه ملموس آن را دربر می‌گیرد، تجزیه کرده، فراراوی، راوی، کنشگران و مخاطب را نشان می‌دهیم و از سوی دیگر، با سود جستن از روش نشانه ـ معناشناسی «گرمس» به بررسی تولید معنا از طریق کشف پیرنگ، موقعیت‌های روایی و طرح‌واره کنشگران یا نحو روایت می‌پردازیم.
این الگوها علاوه بر مشخص کردن سطوح مختلف روایت، فراتر از یک تحلیل ساده عمل کرده و جایگاه کنشگران و نقش آن‌ها را به صورت ویژه نمایان می‌سازند. در ضمن استفاده از لایه لایه کردن متن یکی از فنون روایی است که باعث می‌شود نویسنده بتواند نوعی سیالیت و پویایی در متن پدید آورد. در یکی از این لایه‌ها، فراراوی قرار گرفته است که نقش قابل توجهی در القاء ایدئولوژی و نزدیک یا دور کردن فرامخاطب به باوری اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ایفا می‌کند. این الگوها علاوه بر در نظر گرفتن تمام وجوه یک متنِ روائیِ ادبی، می‌توانند فراتر از یک تحلیل روائی ساده رفته و ایدئولوژی اثر، بافت اجتماعی ـ فرهنگی آن و همچنین میزان دریافت این متن بوسیلة خواننده را دربر گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Meta-Narrator in the Story of the‘Holiness Adam’

نویسندگان [English]

  • Ali Abasi 1
  • Ali Karimi Firozjaei 2
1 Associate professor, in Typology Sciences, the University of Shahid Beheshty
2 Assistant professor, in Linguistic Sciences, the Islamic Azad University of Tehran
چکیده [English]

An important issue to study in scriptures, especially Quran, is the issue of miracle. Most of the Quran stories are about the holy life of prophets, therefore different authors have written several books about these stories that their narration can be considered and studied. There are different interpretations from Quran stories, but our purpose in this essay is to study Makarem Shirazi’s book, using Structuralist method. Different methods have been deployed in this essay such as Greimas’ Semiotics-Semantics method and Lintvelt’s narratology to show that Quran stories can be considered as a meaningful discourse in which there is a specified narrative structure.
It is worthy to mention that these narrations have been produced by an abstract author or meta-narrator for an abstract reader. The purpose of this essay is to show the formation of abstract author’s role in reproduction of meaning in representation of Adam story. In analysis of this story, from one side, using Lintvelt’s narratology, different levels of stories have been analyzed to determine abstract author, narrator, actant, and reader and from the other side, employing Greimas’ Semiotics-Semantics method, the production of meaning has been discussed through discovering theme, and structure of narration, actantial model, and syntax of narration. In addition to determining different levels of the story, using these models help us to show the actants and their role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Author
  • Abstract Author
  • Narrator
  • Actant
  • Addressee
  • Abstract Reader
  • Concrete Reader
  • Enunciation