حوزه معنایی حروف مقطعه در قرآن کریم ‏

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

در بین نظرات مختلفی که در حوزه ماهیت حروف مقطعه ارائه شده است، نظر فخر رازی بر روابط معنایی بین این حروف و دیگر مفاهیم قرآنی تأکید دارد. وی معتقد است که بین حروف مقطعه ابتدای سوره‌ها و مفاهیم کتاب، قرآن و تنزیل باهم‌آیی وجود دارد. سوره‌هایی که با حروف مقطعه آغاز می‌شوند، مفاهیم کتاب، قرآن و تنزیل را در خود جای داده‌اند و برعکس هر سوره‌ای نیز که با این مفاهیم آغاز شده است، مقدم بر آن‌ها حروف مقطعه‌ای در ابتدای این سوره‌ها ذکر شده است. بر پایه بخشی از این نظر می‌توان با لحاظ باهم‌آیی حروف مقطعه با مفاهیم کتاب و قرآن و روابط معنایی بین آن‌ها به ترسیم حوزه معنایی این حروف در قرآن پرداخت.
این مقاله با طرح نظر فخر رازی و نقد آن با در نظر گرفتن روابط معنایی حاکم بر این حروف به تبیین حوزه معنایی این حروف در قرآن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semantic Fields of ‘Moghataa’ letters in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Seyed Mahdi Lotfi
Assistant professor, in Quran and Hadith Sciences, the University of Esfahan
چکیده [English]

Among the various comments on the nature of the Moghataa letters, Fakhre Razis view insists on semantic relationships between this letters and other quranic concepts. Fakhre Razi believes that there is collocation between The characters of beginning of suras and Tanzil, Quran and Book concepts.
The suras that begin with moghataa letters, containTanzil, Quran and Book concepts and vice versa. According to some part of this view, the semantic relationship between moghataa letters and Tanzil, Quran and Book concepts can be able us to describe sematic fields of this letters in Quran.
This article intend to review fakhre Razis view and try to describe the semantic fields of moghataa letters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Quran
  • Moghataa Letters
  • Semantics Fields
  • Association Collocation
  • Syntagmatic Collocation