بررسی تحلیلی مصادیق نوآوری‌های تربیتی و آموزشی در قرآن کریم ‏

نویسندگان

1 دکتری فلسفه از آکادمی علوم تاجیکستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شاهد تهران ‏

چکیده

در این مقاله تلاش شده است سه محور از مصادیق نوآوری‌های تربیتی و آموزشی در قرآن کریم و مصادیق عینی آن‌ها، با نگاهی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌های لازم، کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده‌ها جمع آوری و با شیوه کیفی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عمده‌ترین یافته‌ها بیانگر آن است که: از جمله مقایسه‌های نوآورانه قرآن می‌توان به مقایسه مظاهر «حق» و «باطل» در داستان‌های نوآورانه قرآن و مقایسه حالات افراد با یکدیگر در شرایط گوناگون اشاره کرد که از نظر تربیتی می‌توان علل کارآمدی و ناکارآمدی، موفقیت و شکست آن‌ها را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
همچنین از جمله تمثیل‌های نوآورانه قرآن می‌توان به داستان همسر نوح و لوط به عنوان مثالی برای کافران و داستان همسر فرعون و مریم به عنوان مثالی برای افراد با ایمان اشاره کرد. قرآن کریم با تمثیل‌های نوآورانه در خصوص تاریخ گذشتگان و داستان‌های اقوام و انسان‌های پیشین، نکاتی را متذکر می‌گردد که از نظر تربیتی بهترین منبع برای آموزش و تربیت افراد است. از جمله روش‌های نوآورانه قرآن برای جلب توجه نیز؛ حرکات معما گونه مرّبی، استفاده از تعابیر جالب توجه، ایجاد تغییر در سبک بیان و ذکر خلاصه و نتیجه داستان قبل از طرح آن می‌باشد که تحلیل آن‌ها، هدایتگر انسان‌ها در ابعاد گوناگون، خصوصاً تربیتی و آموزشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical study of examples of educational innovations in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Mohammad hosein mardani 1
  • alireza yuzbashi 2
  • Mohammad norozi 3
1 Doctor of Philosophy from the Tajik Academy of Sciences
2 PhD student in Educational Management, University of Tehran
3 Master of Islamic Education, Shahed University of Tehran
چکیده [English]

In this article, an attempt has been made to examine three axes of examples of educational innovations in the Holy Quran and their objective examples with an analytical view. In this research, in order to collect the necessary data, all available documents related to the present subject have been collected using the data collection form and analyzed in a qualitative manner. The main findings indicate that: Among the innovative comparisons of the Qur'an, we can compare the manifestations of "right" and "false" in the innovative stories of the Qur'an and compare the situations of people with each other in different situations. Their failure was well analyzed.
Also among the innovative allegories of the Qur'an, we can mention the story of Noah and Lot's wife as an example for the disbelievers and the story of Pharaoh and Mary's wife as an example for the believers. The Holy Quran, with its innovative allegories about the history of the past and the stories of ancient tribes and human beings, points out the points that are the best source of education for educating people. Among the innovative methods of the Qur'an to attract attention; The puzzle-like movements of the instructor are the use of interesting interpretations, making changes in the style of expression and mentioning the summary and the result of the story before its plot, the analysis of which guides human beings in various dimensions, especially educational.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Innovation
  • Education
  • Allegory
  • Draw attention