روش‌شناسی زرکشی در البرهان و مقایسه آن با روش سیوطی در الاتقان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی ‏

چکیده

کتاب «البرهان فی علوم القرآن» تألیف بدرالدین محمد بن عبدلله زرکشی، یکی از با ارزش‌ترین منابع علوم قرآن می‌باشد که به دست ما رسیده است. کم توجهی به این منبع علوم قرآنی در میان دانشمندان معاصر علوم قرآن، علیرغم محتوای غنی آن، اهمیت و ضرورت تحقیق و شناخت و معرفی این اثر ارزشمند، به طور تخصصی و روشمندانه را بر ما روشن می‌سازد.
این پژوهش به دنبال آن است که به تبیین جایگاه و اهمیت کتاب البرهان به عنوان یک منبع اصلی در رشته علوم قرآن پرداخته تأثیرات آن بر آثار پس از خود را بررسی نماید. همچنین تلاش دارد تا روش زرکشی در بیان نظرات و آراء مختلف وی را استخراج کرده و از این رهگذر روش این تفسیری وی را تبیین نماید.
نگارنده در این مقاله پس از معرفی اجمالی مؤلف، گزارشی مختصر از کتاب را به منظور آشنایی هرچه بیشتر خواننده ارائه می‌کند، سپس به بررسی تأثیرات و نحوه مطرح کردن مباحث و ترجیحات در البرهان می‌پردازد، و سپس با مقایسه روش و محتوای این کتاب با کتاب «الاتقان فی علوم القرآن» سیوطی، در نهایت طرح پیشنهادی خود را درباره چینش انواع ذکر شده در کتاب البرهان از دیدگاه و منظری نو و در قالبی جدید بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zarkashi methodology in Al-Burhan and its comparison with Suyuti method in Al-Atqan

نویسندگان [English]

  • mahdi eizadi 1
  • hamed jamali 2
1 Associate Professor of Imam Sadegh University
2 Master of Quranic and Hadith Sciences, University of Islamic Religions
چکیده [English]

The book "Al-Burhan Fi Uloom Al-Quran" written by Badruddin Muhammad bin Abdullah Zarkashi is one of the most valuable sources of Quranic sciences that has reached us. The lack of attention to this source of Quranic sciences among contemporary scholars of Quranic sciences, despite its rich content, clarifies the importance and necessity of researching and recognizing and introducing this valuable work, in a professional and methodical way.
This research seeks to explain the status and importance of the book of Al-Burhan as a major source in the field of Quranic sciences and to examine its effects on later works. He also tries to extract Zarkashi method in expressing his different opinions and views and thus explain his method of interpretation.
In this article, after a brief introduction of the author, the author provides a brief report of the book in order to familiarize the reader as much as possible, then examines the effects and ways of presenting issues and preferences in the argument, and then compares the method and content of this book with the book. Al-Atqan fi Uloom al-Quran Suyuti finally expresses his proposal on the arrangement of the types mentioned in the book of Al-Burhan from a new perspective and perspective in a new format.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic sciences
  • Al-Burhan, Zarkashi, Al-Atqan, Suyuti