مفهوم شناسی بصیرت توحیدی در نظام معنایی قرآن کریم با رویکردی بر تفاسیر عرفانی ‏

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا

چکیده

قرآن کریم ابزارهایی را جهت شناخت حقیقی و دست یابی به معرفت دینی به انسان‌ها معرفی می‌نماید. از جمله این ابزارها سمع، بصر و فؤاد است. در این میان، «بصر» جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش تلاش دارد تا با استفاده از الگوهای درون متنی و توجه به سیاق حاکم بر آیات قرآن کریم، به معنایی متفاوت از مفهوم بصیرت در نظام معنایی قرآن دست یابد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مفهوم بصیرت، همسو با نظام توحید محور معارف قرآن بوده و ارتباطی تنگاتنگ با مفاهیم توحیدی در قرآن کریم دارد. همچنین نگاه متمایز تفاسیر عارفانه به مفهوم بصیرت نیز نشان می‌دهد که معنای بصیرت در قرآن ممکن است تا حد اعلای نگرش صحیح به خداوند بالا رود و منجر به پذیرش خداوند به عنوان تنها حقیقت حاکم بر جهان هستی شود. نتیجه تصدیق خدای یگانه، تبعیت از رسولان الهی است که با ایجاد توانائی تشخیص حق از باطل، موجب رهایی انسان از پوشش قیود ذهنی خود و عقاید دیگران شده و تمایز امر واقع از غیر واقع و درک امور را آن طور که واقعاً هستند، ممکن می‌سازد و در نهایت نیل به لقاء الله و شهود حق تعالی را در پی دارد. در نهایت باید گفت که بصیرت با تمام لایه‌ها و ابعاد معنایی خود با توحید محض و معرفت ذات اقدس پروردگار ارتباط داشته و وصول به آخرین مرتبه بصیرت (لقاء الله)، منوط به برخورداری از مراتب دیگر آن یعنی قبول خداوند به عنوان تنها مبدأ و منشأ تفکر صحیح نسبت به جهان هستی و تبعیت از رسولان الهی است که لازمه هدایت انسان به شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The concept of monotheistic insight in the semantic system of the Holy Quran with an approach to mystical interpretations

نویسندگان [English]

  • soheila jalali kondori 1
  • mahdi motiie 2
  • najmeh sadat aameli 3
1 Assistant Professor of Quranic and Hadith Sciences, Al-Zahra University
2 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Isfahan
3 Master of Quranic and Hadith Sciences, Al-Zahra University
چکیده [English]

The Holy Qur'an introduces human beings to the tools for true knowledge and attainment of religious knowledge. Among these tools are hearing, sight and Fouad. Among these, "vision" has a special place and is of special importance. This research tries to achieve a different meaning from the concept of insight in the semantic system of the Qur'an by using in-text patterns and paying attention to the context of the verses of the Holy Quran.
The results of this study indicate that the concept of insight is in line with the monotheistic system centered on the teachings of the Qur'an and is closely related to the monotheistic concepts in the Holy Qur'an. The distinctive view of mystical interpretations of the concept of insight also shows that the meaning of insight in the Qur'an may rise to the highest level of correct attitude towards God and lead to the acceptance of God as the only truth governing the universe. The result of acknowledging the one God is obedience to the divine messengers, who, by creating the ability to distinguish right from wrong, liberate man from covering his own mental constraints and the beliefs of others, and make it possible to distinguish the real from the unreal and understand things as they really are And finally, achieving the meeting of God and the intuition of the Almighty. Finally, it should be said that insight with all its layers and semantic dimensions is related to pure monotheism and knowledge of the holy essence of God, and reaching the last level of insight (meeting God) depends on having other levels, ie accepting God as the only source and source. It is the right thinking about the universe and obedience to the divine messengers that are necessary for human guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Basar
  • Insight
  • Oneness
  • Mysticism
  • Conceptology