تحلیل محتوای کتب درسی دوره پیش دانشگاهی از نظر میزان توجه به قرآن و مفاهیم قرآنی ‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش استان فارس

2 دبیر آموزش و پرورش استان فارس.

چکیده

کتب درسی یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در نظام‌های آموزشی محسوب می‌شود. به لحاظ این اهمیت و به سبب نقش محتوای درسی در برانگیختن و تأمین نیازها و نیز تسهیل در امر یادگیری دانش آموزان، در این مقاله محتوای کتب درسی دوره پیش دانشگاهی از نظر میزان پرداختن به قرآن و مفاهیم قرآنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به منظور انجام این پژوهش ابتدا یک سیستم مقوله­بندی با توجه به ادبیات و پیشینه موضوع فراهم گردید که متغیرها و مقوله‌های قرآنی و مفاهیم قرآنی را شامل می‌شود. به منظور انجام پژوهش از کدگذاری بر اساس سیستم مقوله­بندی استفاده شده و جامعه آماری پژوهش، همه کتب درسی دوره پیش دانشگاهی و واحد تحلیل محتوا نیز عنوان درس، در نظر گرفته شده است.
با توجه به یافته‌ها و بر اساس داده‌های حاصل از تحلیل محتوا در پژوهش حاضر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در کتاب‌های رشته انسانی بیش از کتب درسی سایر رشته‌ها به قرآن و مفاهیم قرآنی توجه شده است و در کتب دیگر رشته‌های پیش دانشگاهی به خصوص کتب تخصصی هر رشته این توجه بسیار اندک بوده و یا اصلاً به قرآن و مفاهیم قرآنی پرداخته نشده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the content of pre-university textbooks in terms of the amount of attention to the Qur'an and Qur'anic concepts

نویسندگان [English]

  • pegah peyrovani niya 1
  • poneh peyrovani niya 2
1 Secretary of Education of Fars Province
2 Secretary of Education of Fars Province.
چکیده [English]

Textbooks are one of the most important sources and resources for students to learn in educational systems. Due to this importance and due to the role of curriculum in motivating and meeting the needs and also facilitating students' learning, in this article, the content of pre-university textbooks in terms of the amount of attention to the Qur'an and Qur'anic concepts has been studied and analyzed. In order to conduct this research, first, a categorization system was provided according to the literature and background of the subject, which includes Quranic variables and categories and Quranic concepts. In order to conduct the research, coding based on the categorization system has been used and the statistical population of the research, all textbooks of the pre-university course and the content analysis unit have been considered as the title of the course.
According to the findings and data from the content analysis in the present study, it can be concluded that in the humanities textbooks more than textbooks of other disciplines to the Qur'an and Quranic concepts and in other books of pre-university disciplines, especially specialized books Each of these disciplines has received very little or no attention to the Qur'an and Qur'anic concepts

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Textbook
  • Pre-university
  • content analysis