بررسی مفهوم فقر از منظر قرآن و روایات ائمه اطهار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

فقر یک پدیده نامطلوب اجتماعی است که وجود و گستردگی دامنه آن در جامعه به پیآمدهای زیان‌آور همه جانبه‌ای در کوتاه مدت و دراز مدت می‌انجامد. این پدیده شوم در همه ادیان و فرهنگ‌های بشری نکوهش و برای زدودن آن از جامعه راه‌ها و روش‌های گوناگونی پیشنهاد شده است.
در قرآن کریم و روایات متعددی نیز، فقر به عنوان عامل منفی در زندگی انسان معرفی شده است که باید به زودی رفع گردد. اما در مقابل، در برخی از روایات عباراتی پیرامون ستایش فقر و جایگاه فقرا نزد خداوند دیده می‌شود که ایجاد یک نوع تعارضی در این زمینه می‌نماید، لذا حل تعارض روایات و تبیین موضع اسلام و شیوه مواجهه آن با مقوله فقر ضرورتی انکار ناپذیر است. بررسی منابع اسلامی نیز مشخص می‌کند، مقتضای جمع و سازش میان اخبار متعارض این است که فقر و ثروت هر یک به نوبه خود نعمتی الهی است که بنده وظیفه دارد به مقتضای آن عمل کند و به همین دلیل در بیشتر دعاهای حضرات معصومین(ع) کفاف خواسته شده که سالمتر و کم خطرتر از طرفین آن است.
علاوه بر این، مقاله حاضر پدیده «فقر» و اقسام آن را در اسلام بر اساس یک روش تحلیلی ـ توصیفی و با استمداد از منابع تفسیری و فقهی مورد بررسی قرار داده است و جامعیت و نگاه دقیق به مسئله فقر و اقسام آن از جمله نوآوری این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of the concept of poverty from the perspective of the Qur'an and the narrations of the Imams

نویسندگان [English]

  • Mohammad mahdi askary 1
  • hosein ghaforzadeh 2
1 Associate Professor of Imam Sadegh University
2 Master of Imam Sadegh University
چکیده [English]

Poverty is an undesirable social phenomenon, the existence and extent of which in society leads to all-round detrimental consequences in the short and long term. This ominous phenomenon has been condemned in all religions and human cultures and various ways and means have been proposed to remove it from society.
In the Holy Quran and several narrations, poverty has been introduced as a negative factor in human life that must be eliminated soon. On the other hand, in some narrations, expressions about praising poverty and the position of the poor with God are seen, which creates a kind of conflict in this regard, so resolving the conflict of narrations and explaining the position of Islam and how to deal with poverty is an undeniable necessity. The study of Islamic sources also shows that the requirement for gathering and reconciling between conflicting news is that poverty and wealth are each in turn a divine blessing that the servant has a duty to act on, and for this reason, in most of the prayers of the Infallibles (AS) It is asked to be healthier and less dangerous than the parties.
In addition, the present article examines the phenomenon of "poverty" and its types in Islam based on an analytical-descriptive method and using interpretive and jurisprudential sources, and a comprehensive and accurate look at the issue of poverty and its types, including innovation. This is research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Poverty
  • Rich
  • poor
  • Praise for poverty
  • Dhim poverty